0
Handelsbetingelser / Terms

På leKnit.com handler du med:

Raglan 
Stevnsvej 46
DK 4600 Køge
CVR 14 64 04 87

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Denne fortrolighedpolitik beskriver, hvordan dine personlige oplysninger indsamles, bruges og deles, når du handler på leKnit.com

Oplysninger, der indsamles
Når du køber en opskrift på leKnit.com skal du oplyse navn, adresse, e-mail og kortoplysninger. Når du betaler dit køb, indsamler leKnit.com dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. 

Hvad bruges den indsamlede information til
Jeg bruger indsamlet information til at gennemføre ordre og betaling. Desuden bruges informationen til regnskabsmæssige formål samt til salgsstatistikker. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder jeg altid alle relevante lovbestemmelser. LeKnit.com opbevarer kun dine persondata så længe jeg enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed informationen blev indsamlet. 

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på leKnit.com er Raglan v/Lene Holme Samsøe, Stevnsvej 46, 4600 Køge. CVR-nr. 14 64 04 87.

Andre modtagere af personoplysninger
Jeg sælger ikke dine persondata til tredjemand, og overfører ikke dine persondata til tredjelande. Jeg har webshop og betalingssystem gennem DanDomain A/S, der fungerer som databehandler for leKnit.com. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i DanDomains datacentre. Jeg har indgået databehandleraftaler med min databehandler, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder som leKnit.com til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode om at få adgang til og få rettet/ændret dine persondata, og du har ret til at få slettet persondata. Du har desuden ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. Ved spørgsmål, ønske om indsigt og/eller ønske om sletning, kan jeg kontaktes på lene@leknit.com


KØB AF OPSKRIFTER

Når du køber en opskrift på leKnit.com foregår det således: Efter dit køb er registreret, kommer en ordrebekræftelse frem. Kort tid herefter modtager du en mail, der indeholder faktura og link til opskriften. Det er derfor vigtigt, at du oplyser korrekt mailadresse. 
Klik på linket og opskriften vil blive hentet i form af en pdf-fil. Tjek dit spamfilter, hvis mailen ikke kommer umiddelbart efter køb.

Skulle du mod forventning ikke have modtaget din opskrift, så kontakt support@leknit.com

Kan du ikke åbne linket til din opskrift, så forsøg altid som det første at åbne det i en anden internetbrowser, f.eks. Google Chrome i stedet for Internet Explorer. Forsøg også at åbne linket fra en anden enhed, f.eks. på din computer i stedet for din mobil. Hvis du stadig oplever problemer, så kontakt support@leknit.com

Det er vigtigt, du gemmer pdf-filen med opskriften, eller skriver den ud, da linket kun virker i 14 dage, og filen kun kan downloades 7 gange.

Bemærk, at der ikke er fortrydelsesret på digitale varer, så opskrifter købt på leKnit.com kan ikke returneres.

Jeg gør opmærksom på, at opskrifterne udelukkende er til privat brug. Færdigstrikkede produkter må ikke markedsføres med henblik på videresalg. Opskrifterne må ikke kopieres, videresælges eller på anden måde omfordeles.

BETALING
leKnit modtager online betalinger med Visa, Dankort, Mastercard, JCB, MobilePay og PayPal.

leKnit benytter en sikker betalingsserver, der er SSL-beskyttet på samme niveau som en netbank, hvilket gør at dine data er sikre og ikke kan læses af udefrakommende.

Alle priser er inklusive moms og priserne er angivet i danske kroner (DKK).

 

NYHEDSBREV

Ved at tilmelde dig nyhedsbrevet giver du samtykke til at modtage markedsføring fra LEKNIT via e-mails med nyheder og tips. Tilmeldingen kan altid trækkes tilbage, idet enhver e-mail med markedsføring indeholder et link til at afmelde sig nyhedsbrevet. Straks efter afmelding vil din mailadresse blive fjernet fra e-mail-listen.


leKnit.com is provided by Raglan with the registered address:

Raglan
Stevnsvej 46
DK 4600 Køge
Denmark
CVR 14 64 04 87
 

PRIVACY POLICY

This Privacy Policy describes how your personal information is collected, used and shared when you shop at leKnit.com.

Information collected
When you purchase a pattern at leKnit.com, you have to provide name, address and e-mail.

What is the collected information used for
The collected information is used to complete order, shipment and payment. In addition, the information is used for accounting purposes as well as sales statistics. When collecting, processing and using your personal data, leKnit always complies with all relevant legal provisions. Your personal data will only be kept for as long as necessary for legally required obligations, or as long it is relevant for the purpose the information was collected for.

The data controller
The data controller for collecting, processing and using of your personal information at leKnit.com is Raglan by Lene Holme Samsøe, Stevnsvej 46, 4600 Køge. CVR-nr. 14 64 04 87.

LeKnit does not disclose or sell your personal data to third parties and does not transfer your personal data to third countries. The webshop and payment system are handled by DanDomain A/S, which acts as a data processor for leKnit.com. All personal data that you provide on the webshop will be stored in DanDomain's data centers. LeKnit has concluded a data processing agreement with its data processor, which ensures that they comply with the applicable rules for the protection of your personal data.

Your rights
As registered, you have a series of rights that leKnit.com must ensure at all times. You have the right to request access to and rectification of your personal data and you are entitled to erasure of your personal data. You also have the right to object to the processing of your personal data and you have the right to file a complaint with the data protection authority. For questions, request for insight and/or desire for deletion, leKnit can be contacted at lene@leknit.com.


BUYING A PATTERN

When you buy a pattern at leKnit, the procedure is as follows: After your purchase is registered, you see an order confirmation with a link to the pattern. Soon thereafter you ill receive an e-mail containing the invoice and a link to the pattern. Therefore, it is important to provide the correct e-mail address. 
Click on the link and the pattern will be downloaded as a pdf-file. Check your spam filter if you do not receive the pattern after purchase.

If you do not receive the invoice and pattern, please contact me at support@leknit.com

It is important to save the pdf-file or print is. Link only works in 14 days, and the file can only be downloaded 7 times.

Please note that there is no right of withdrawal on digital goods, so patterns purchased at leKnit cannot be returned.

I note that the patterns are for private use only. Ready-made products may not be marketed for resale. The patterns may not be copied, resold or otherwise redistributed.

PAYMENT
leKnit accepts payment with Visa, Mastercard, JCB, MobilePay and PayPal.

Payments to leKnit are processed through a secure payment server that encrypts all information using an SSL protocol, which means that your data are safe and secure and cannot be read or accessed by others.

All given prices on the website are incl. VAT. Prices are shown in Denmark-kroner (DKK).


NEWSLETTER

By signing up, you will receive LEKNIT news and other marketing communications by e-mail.
You can withdraw your consent at any time by clicking “unsubscribe” on a newsletter/marketing e-mail. Immediately after unsubscribing, your email will be removed from the mailing list.